Bối dưỡng các chức danh nghe3f nghiệp:

- Giảng viên hạng 2, 3

- Giáo viên THPT hạng 1, 2, 3

- Giáo viên THPT hạng 1, 2, 3

- Giáo viên Tiểu học hạng 2, 3, 4

- Giáo viên Mầm non hạng 2, 3, 4