Bồi dưỡng cán bộ quản lý thư viện ở trường phổ thông theo chương trình bồi dưỡng của Bộ Giáo dục và Đào tạo